• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

HỘI THỦY LỢI BÌNH ĐỊNH

Tên tiếng Việt: Hội Thủy lợi Bình Định.
Tên tiếng Anh: Binh Dinh Province Water Resources Development Association, viết tắt là BD WARDA.

Hội thủy lợi Bình Định được thành lập theo Quyết định số 2006/Q Đ-CTUBND ngày 06/9/2011 của UBND tỉnh Bình Định.

Đại hội lần thứ nhất Hội thủy lợi Bình Định đã được tổ chức năm 2011; Đại hội đã  thông qua Điều lệ Hội và bầu ra Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2011- 2016.
Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2011- 2016 đã được UBND tình Bình Định công nhận tại Quyết định 2744/QĐ-CTUBND ngày 02 /12/2011 có 9 người, bao gồm :  01 Chủ tịch, 01 phó Chủ tịch, 01 Tổng thư ký, 02 Ủy viên thường vụ và 14 ủy viên ban chấp hành đều là các cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, chi hội thành viên.

Hội Thủy lợi Bình Định là thành viên của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Bình Định. Hội có 12 Chi hội với hơn 200 hội viên.

Tôn chỉ, mục đích

Hội Thủy lợi Bình Định (sau đây gọi tắt là Hội) là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tập thể, cá nhân làm công tác quản lý, tư vấn, nghiên cứu khoa học, đào tạo, xây dựng, khai thác vận hành hệ thống công trình, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vật tư thiết bị thuộc lĩnh vực thủy lợi - thủy điện trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Hội thành lập nhằm tập hợp rộng rãi các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thủy lợi - thủy điện, không phân biệt nam nữ, dân tộc, tôn giáo, chính kiến nhằm trao đổi kinh nghiệm, cập nhật thông tin, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần giải quyết những yêu cầu về xây dựng và quản lý khai thác công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Bình Định, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
Trụ sở Hội: 04 Thi Sách, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Số điện thoại: 0563.746.278, Số điện Fax : 0563.746.278.

Nguyên tắc, phạm vi hoạt động:

Hội hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Hội chịu sự quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. Hội là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định, Hội Thủy lợi Việt Nam.
Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, tự đảm bảo kinh phí hoạt động, không vì mục đích lợi nhuận, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ Hội được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và Điều lệ Hội Thủy lợi Việt Nam.

Hội có 8 nhiệm vụ sau:

- Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt.

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khoa học và công nghệ thủy lợi cho hội viên.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm, phổ biến kiến thức về khoa học, công nghệ, về sản xuất kinh doanh cho hội viên, các cộng đồng dân cư và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy lợi - thủy điện, khai thác tài nguyên nước.

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng về khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, quản lý khai thác và sử dụng tổng hợp tài nguyên nước, bảo vệ môi trường nước nhằm giúp đỡ, khuyến khích hội viên nâng cao trình độ chuyên môn.

- Ứng dụng vào sản xuất các tiến bộ khoa học, công nghệ về thủy lợi, thủy điện, khai thác tài nguyên nước phục vụ các nhu cầu phát triển dân sinh, kinh tế, an ninh - quốc phòng.

- Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội. Xây dựng, phát triển tổ chức Hội đoàn kết vững mạnh. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.

- Giúp đỡ, động viên hội viên tham gia vào các hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến thủy lợi, thủy điện.

- Quản lý hội viên, tài sản, kinh phí của Hội theo quy định của pháp luật.

Quyền hạn của Hội

- Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Hội.

- Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội, hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.

- Tư vấn, phản biện, giám định về khoa học, công nghệ và tính toán kinh tế đối với các dự án về phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, quản lý khai thác và sử dụng tổng hợp tài nguyên nước, bảo vệ môi trường nước của Nhà nước khi được yêu cầu hoặc tự đề xuất khi thấy cần thiết.

- Góp ý vào việc hoạch định các chủ trương, chính sách cơ chế và chiến lược về quản lý thống nhất, tổng hợp tài nguyên nước, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động, cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan, các tổ chức có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn thủy lợi, thủy điện, khai thác tổng hợp tài nguyên nước, bảo vệ môi trường nước theo quy định của pháp luật.

- Thành lập pháp nhân thuộc Hội theo quy định của pháp luật.

- Xuất bản tạp chí và các ấn phẩm phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

- Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

- Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao.

Hội viên

- Hội viên chính thức: Cá nhân, tập thể hoạt động trong lĩnh vực thủy lợi - thủy điện trên địa bàn tỉnh Bình Định, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội có thể trở thành hội viên chính thức của Hội.

- Hội viên tập thể là những doanh nghiệp; tổ chức kinh tế, khoa học kỹ thuật, đào tạo có tư cách pháp nhân, hoạt động trong ngành thủy lợi - thủy điện, quản lý khai thác tài nguyên nước, bảo vệ môi trường nước và ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh, do giám đốc hoặc người được ủy quyền của tổ chức đó làm đại diện.

- Hội viên cá nhân là công dân Việt Nam, có hiểu biết và hoạt động trong lĩnh vực thủy lợi - thủy điện, quản lý khai thác tài nguyên nước và bảo vệ môi trường nước trên địa bàn tỉnh, có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội.

- Hội viên danh dự là những người có uy tín cao, có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của Hội, có khả năng đóng góp nhiều cho Hội nhưng không có điều kiện hoặc không có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức của Hội, tán thành điều lệ Hội, tự nguyện xin vào Hội, được Hội công nhận là hội viên danh dự.

- Hội viên liên kết là các tổ chức, cá nhân, cơ quan nghiên cứu khoa học có khả năng hợp tác, hỗ trợ Hội hoạt động nhưng không có điều kiện hoặc không có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức của Hội, tán thành điều lệ Hội, tự nguyện xin vào Hội, được Hội công nhận là hội viên liên kết.

- Hội viên danh dự và hội viên liên kết được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức của Hội, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và không được ứng cử, bầu cử vào Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội.

Hội hoạt động theo Điều lệ Hội Thủy lợi Bình Định đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 677/QDD-UBND ngày 19/3/2014 ./.

 

HỘI THỦY LỢI BÌNH ĐỊNH

adress 04 Thi Sách - QN - BĐ

fax 0563.746.278

ie hoithuyloi.binhdinh.vn

 

Switch mode views: