Ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng xét công nhận sáng kiến Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định tại cuộc họp xét công nhận sáng kiến năm 2016 - 2017